IMCNMZNR

Saturday, 29 Jun 2019 – Sunday, 30 Jun 2019

16:00 – 12:00

Goeiendag allemaol, ut is wir zo wait: De Indian Motorcycle Club Nederland Mid Zomer Nacht Rit (IMCNMZNR) kumt ‘er wir an.

Di joar is ut wir in Deurze te dowwe (Leembaan 11, 5753 CW, Deurne) op zòtterdig 29 juni 2019
Vanaf dù zòtterdig un eujer of vejer kande ge ànkomme bàj jacqueline en fred smeulders op de Limbaon.

Aste ge wilt komme moete ditte wete:

 • Ge kànt vanaf zòtterdig 29 juni 2019 vejer euer ankomme. Ge mùgt ok irder komme, mer ’t is nie zeker dè wai dan al wakker zajn.
 • Ge kánt oewen auto mi of zonder anhanger gewown vur ut hois op straot zette.
 • Aachter de port kanne un pàr sleurhutte of umgebawde slaopbusse staon. Dè jis op dun inrit, dus àste ge as úrste gekomme bènt, kande ge pas as làtste weg of dur moette d’ur un par zunne rommel àn de kànt wille zette. Dòr wènde ge dan òk nog wel an.
 • We hebbe unne klènne plak gras waor een par klèèn tentù kanne staon vur de echte boite slaopers.
 • Tigge dun aovend gaon wai of gallie zelluf vlis bakke.
 • Oewe plof kande ge binne zette in de lóds. Daor gaon we làtter òk zitte zoipe.
 • We reije dur Braobant en Limburrug en às we verkàjerd raaje kan ut zajn dè we òk nog in Doitsland of België binne rolle, dus nimt oe pas mee.
 • Wai zùrrege dè du ge òk mi stukke tois koomt, mer du sjeffeur is liever leuj dan muug dus zeurregt dè ou geraaj goe lupt vur dè we gaon.
 • As we terrug zajn kanne waj gaon zoipe.
 • Bènde ge ons of ùt meujeg, kande ge kejze:
  • Ge gaot naor oewen aige camper, slaopbus of tent. Truste!
  • Ge goit oe bed op de schelft van de lòds. Truste?
  • Ge zuukt een bed in hois op. Dur staon un pàr amekkaor gemakte bedde vur inne mens of vrommes en òk een pàr bedde vur twaje man, dus ge kànt kejze. As ain van ons jóng òk tois kùmt moettege dur misschien mi vèèchte wie dur in ut bed mug. Dus dè wort wel of nie rùùste!?
 • Op twaje tot véjer honderd mèter zitte 2 tankstations (Leisselseweg en Limbaon) en die zain allebai dun hille náácht owepe, dus oewe plof krie zat te zoipe.
 • Smèrrugus kriede ge mik mi un gebakke eij of zo te vrète, dus ge hoeft noit mi honger nao hois.

Laot effe wa wéte aste gaai wilt komme dur een berichtje an fredkadett@hotmail.com dan wete waj wà we moette gaon kòwepe. Doe di vùr dun donderdig dun zeuven en twantegste (27ste) juni, dan kanne waj nog nao de winkel as dè noddig is. En ge wittut: geen aanmelding, dan kriedege òk niks te frèète.

Vraoge? Kdenk ut nie. Tot de 29e!
Fred en Jacqueline 0493-310408 / 06-29100628
PS Aste gaai di allemaol òk in het Nidderlands wilt lèèze, stúrt dan òk mèr een berichtje, dan kriede ge un verhaol wadde ge as nie-Braobander bitter kánt lèze.

Event Location

Fred Smeulders
Deurne

Event Fees

FREE