Forumregels - Forum...
 
Notifications
Clear all

[Solved] Forumregels - Forum rules

(@altjo)
Member

Dit forum is bedoeld voor de leden Indian Motorcycle Club Nederland en overige Indian Motorcycle liefhebbers van al het moois dat er tussen 1901 en 1953 uit de Wigwam in Springfield kwam rollen. Dit sluit niet uit dat ook de nieuwe Indians welkom zijn.

 • Registreer je om gebruik te kunnen maken van het forum
 • Leden zijn zelf verantwoordelijk voor de persoonlijke informatie die ze geven en de gebruikersnaam die ze kiezen.
  Je hoeft je niet onder je eigen naam te registreren. Dit is een openbaar forum waar iedereen zich kan registreren, dus iedereen kan de berichten en andere informatie lezen. Het is ook mogelijk dat berichten vindbaar worden met zoekmachines.
 • Per persoon mag er één account worden gemaakt.
  Een eenmaal aangemaakt hoofdaccount kan niet worden verwijderd.
 • Leden moeten berichten plaatsen op een manier die respectvol is voor andere forumgebruikers. Grof taalgebruik tegen andere leden wordt niet getolereerd en zal leiden tot een waarschuwing.
 • Leden dienen zich niet als moderators te gedragen. Als leden iets opmerken dat in strijd is met ons reglement, dan zijn ze welkom om de moderators hierop te attenderen. Gebruik hiervoor de knop "Rapporteren aan moderator". Ga niet zelf op dergelijke berichten reageren. Leden die zich gedragen als moderators kunnen een waarschuwing krijgen.
 • Berichten moeten in een passend forum worden geplaatst. Lees de forumomschrijving voordat je een bericht plaatst.
 • Leden moeten een passende, beschrijvende en inhoudelijke titel gebruiken bij het plaatsen van een nieuw onderwerp. Voorbeelden van slechte titels zijn: "Help!", "Was is dit?", “Vraagje”, etc.
 • Bij het reageren moeten leden bij de inhoud van het onderwerp blijven of een nieuw onderwerp starten. Dit betekent niet dat je niet terloops wat off-topic opmerkingen kan plaatsen, maar zorg er voor dat het originele onderwerp niet helemaal verandert. Forumonderwerpen dwalen van nature soms af. Wanneer dat gebeurt, is het een goede gewoonte om een nieuw onderwerp aan te maken.
 • Reclame wegens commerciële belangen is niet toegestaan in je berichten, bijlagen, onderschrift en avatar: niet in tekst, niet in de vorm van afbeeldingen, en zeker niet in de vorm van linken naar commerciële pagina's in de hoop hits te genereren. Neem contact op met de beheerder voor de mogelijkheden om reclame te maken op onze site.
 • Het ongevraagd sturen van privéberichten (PM) aan leden (en dus ook aan moderators), wordt beschouwd als spammen. Wanneer dit herhaaldelijk wordt geconstateerd kan dat leiden tot het ontzeggen van de toegang tot het forum.
 • Als je een ongepast privébericht (PM), of een e-mail die verstuurd is via dit forum, ontvangt, dan kan je de e-mail doorsturen naar het algemene e-mailadres. Wij zullen op ons beurt hier een onderzoek naar starten en maatregelen treffen om zulk lasterij tot een halt toe te roepen.
  BELANGRIJK: plaats zulke PM’s of e-mails nooit op het forum.
 • De bepaling van wat beschouwd wordt als onfatsoenlijk, vulgair, ongepast of anderzins niet voldoen aan deze forumregels zoals beschreven in deze punten, is aan de moderators en niet de gebruikers.
 • Gebruik altijd de Nederlandse taal als men een vraag stelt of als men reageert, reageer je in een andere taal zet er dan altijd de Nederlandse vertaling bij.
 • Uiteraard is engels ook toegestaan, als dit noodzakelijk is.
 • Blijf geduldig, niet iedereen zit op het zelfde niveau en soms heeft men meer tijd nodig om iets te begrijpen.
 • Iedereen die hier elkaar helpt zijn vrijwilligers die dit in hun vrije tijd doen, het kan dus soms even duren voordat er een reactie komt, blijf ook hierbij geduldig.
 • Help elkaar waar mogelijk zodat niet alles van een paar personen afhangt.
 • Stel jouw vraag op de juiste manier zodat we jou ook zo snel mogelijk kunnen helpen.
 • Voor de te koop / gezocht sectie geldt dat je minimaal een maand lid moet zijn voordat je hier iets kunt plaatsen
 • Het is niet de bedoeling dat zaken hier geplaatst worden middels een links naar bijvoorbeeld marktplaats of ebay
 • IMCN leden hebben direct na registratie (met in achtneming van plm 1 dag) rechten om in te koop / gevraagd items aan te bieden / te vragen.
 • Overige geregistreerde leden krijgen dit recht ook na 25 reguliere posts en vanaf 1 maand na registratie. (om te voorkomen dat willikeurige passanten de sectie te koop / gevraagd vol gooien met ongewenste zaken)
This topic was modified 1 year ago by Redacteur
Quote
Topic starter Posted : 5 January 2021 08:09
Webmaster liked
(@redacteurimcn)
Member Admin

This forum is intended for the members of Indian Motorcycle Club Nederland and other Indian Motorcycle enthusiasts of all the beauty that came rolling out of the Wigwam in Springfield between 1901 and 1953. This does not exclude that the new Indians are also welcome.

 • Register to use the forum
 • Members are responsible for the personal information they provide and the username they choose.
 • You do not have to register under your own name. This is a public forum where anyone can register, so anyone can read the posts and other information. It is also possible that messages can be found with search engines.
 • One account may be created per person.
 • Once created, a master account cannot be deleted.
 • Members must post in a manner that is respectful to other forum users. Foul language against other members will not be tolerated and will result in a warning.
 • Members should not act as moderators. If members notice anything that violates our rules, they are welcome to notify moderators. To do this, use the "Report to moderator" button. Do not respond to such messages yourself.
 • Members who act as moderators may receive a warning.
 • Messages must be posted in an appropriate forum. Read the forum description before posting.
 • Members must use an appropriate, descriptive and substantive title when posting a new topic. Examples of bad titles are: "Help!", "Was is this?", "Question", etc.
 • When responding, members must stick to the content of the topic or start a new topic. This doesn't mean you can't casually post some off-topic comments, just make sure that the original topic doesn't change completely. Forum topics sometimes wander by nature. When that happens, it's good practice to create a new topic.
 • Advertising due to commercial interests is not allowed in your messages, attachments, caption and avatar: not in text, not in the form of images, and certainly not in the form of links to commercial pages in the hope of generating hits. Please contact the administrator for advertising opportunities on our site.
 • Sending unsolicited private messages (PM) to members (including moderators) is considered spamming. If this is found repeatedly, it may lead to denial of access to the forum.
  If you receive an inappropriate private message (PM), or an email sent via this forum, you can forward the email to the general email address. We, in turn, will start an investigation into this and take measures to stop such detriment.
  IMPORTANT: Never post such PMs or emails on the forum.
 • The determination of what is considered indecent, vulgar, inappropriate or otherwise not in accordance with these forum rules as described in these points is up to the moderators and not the users.
 • Always use the Dutch language when you ask a question or when you respond, if you respond in another language, always include the Dutch translation.
 • Of course, English is also allowed, if necessary.
 • Stay patient, not everyone is on the same level and sometimes it takes longer to understand something.
 • Everyone who helps each other here are volunteers who do this in their spare time, so it can sometimes take a while before a response comes, stay patient as well.
 • Help each other where possible so that not everything depends on a few people.
 • Ask your question in the right way so that we can help you as quickly as possible.
 • For the for sale / wanted section you have to be a member for at least one month before you can post something here
 • It is not the intention that things are posted here through links to, for example, marketplace or ebay
 • IMCN members have rights to offer / request items for sale / requested items immediately after registration (subject to approx. 1 day).
 • Other registered members also receive this right after 25 regular posts and from 1 month after registration. (to prevent random passers-by filling the sale / requested section with unwanted items)
ReplyQuote
Posted : 13 January 2021 17:37
Share: